อาจารย์สรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา

มุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 48 พรรษาอาจารย์สรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์ และ
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา
 

วิสัยทัศน์ ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา


" พัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการ
อ่านและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถนำความรู้จาก
การอ่านไปใช้ในชีวิตจริงได้ "

 

โรงเรียนสารวิทยา
๒๓๙๘/๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙๓๖๔๖ ต่อ ๑๑๐
Website : www.srv.ac.th

 


บริการชุมชน : บริการหนังสือที่ป้ายรถเมล์

 

  ห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน

บทสัมภาษณ์

อาจารย์สรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความสำคัญของห้องสมุด ผมคิดและต้องยอมรับว่า ห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นหัวใจสำคัญของการจัด
การการศึกษา เป็นศูนย์รวมแหล่งรวมความรู้ให้นักเรียนมาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ผมคิดว่าเหมือนกับที่เราพูดกันเสมอว่า เราจะไม่เอาอาหารไปให้เค้า หรือ ต้มแกงไปให้เค้ากิน แต่เราจะสอนวิธีหาปลาให้กับเค้ามากกว่า

ในปัจจุบัน เราต้องสอนวิธีค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เด็กจะได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระดับโรงเรียน หรือในระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม ห้องสมุดเป็นแหล่งที่เราต้องให้ความสำคัญในเบื้องต้นก่อน เราจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนา และ สนับสนุนงานห้องสมุดร่วม กับ บรรณารักษ์ รวมไปถึงเรื่อง อาคารสถานที่ สื่อ และ อุปกรณ์ต่างๆในห้องสมุดด้วย ทางโรงเรียนและผู้บริหารควรต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

เมื่อผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการศึกษาเห็นความสำคัญแล้ว ก็ต้องระดมสมองว่าจะจัดการอย่างไรให้ห้องสมุดบรรลุวัตถุประสงค์ และ ลงมือปฎิบัติเต็มที่ตามศักยภาพ

ผมคิดว่า ในการจัดการศึกษาย่อมมีงบประมาณในหลายๆส่วน ห้องสมุดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการ และ ต้องได้รับอย่างพอเพียง
แต่บุคคลกรหรือบรรณรักษ์มีส่วนอย่างยิ่งที่ต้องเสนอแนวคิด บรรณารักษ์ต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ ต้องเป็นคนเสียสละทุ่มเท ให้บริการ สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนนั้นๆ ต้องหาวิธีการดึงนักเรียนเข้ามาใช้ เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือ บรรณารักษ์

ถึงแม้ว่าบางครั้งผู้บริหารอาจไม่เห็นความสำคัญ แต่ถ้าบรรณารักษ์จัดกิจกรรม หรือ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนา ผู้บริหารเห็นความจริงจังในการพัฒนา เค้าก็จะให้การสนับสนุนต่อเนื่องไปอย่างแน่นอน

สำหรับโรงเรียนสารวิทยา เรามีความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในปัจจุบัน คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ได้ถือว่า ปีนี้เป็นปี 48 พรรษาของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นปีรณรงค์รักการอ่าน เราจะทำอะไรถวายท่าน ซึ่งพระองค์ท่านได้ชื่อว่าเป็น เจ้าฟ้านักอ่าน และ
เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาห้องสมุดมาโดยตลอดเราชาวสารวิทยา จึงได้รวบรวมแรงกายใจ ย้ายห้องสมุดมา ณ อาคารแห่งใหม่ และ ช่วยกันพัฒนาห้องสมุดจนประสบความสำเร็จอย่างที่เห็น เราใช้เวลาประมาณ 2 ปี และ จะพัฒนาต่อไปอีกโดยไม่หยุด

เราได้ทูลเชิญท่านเสด็จมาเปิดห้องสมุด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2549 หลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาเปิดห้องสมุดแล้ว ต่อมาเราได้มีการพัฒนาห้องสมุดโดยเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับห้องสมุด เพิ่มกิจกรรมต่างๆโดยคณะบรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนรวมอีกมากมาย

โครงการในอนาคต เราต้องการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดออนไลน์มากขึ้น สามารถสืบค้นข้อมูลได้บนอินเตอร์เนท นอกจากนั้นจะพยายามสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนกลางที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะวนเวียนมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

การให้บริการชุมชน ก็คือให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการได้ในวันเสาร์ ครึ่งวัน และ ทำห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วย เราไปจัดที่โรงเรียนประถมในเขตกิจกรรม หรือ ในชุมชน แม้แต่ตามป้ายรถเมล์เราก็นำป้ายความรู้สู่ชุมชนไปติดตั้งไว้ โดยทำเป็นชั้นหนังสือไปวางไว้ที่ป้ายรถเมล์ หน้าโรงเรียน มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ สู่ชมชน โดยห้องสมุดเป็นคนจัด
 
ความรู้สึกต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ ที่ผ่านมา เราเห็นครูบรรณารักษ์ จะคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ สวมแว่น ในภาพความรู้สึก ครูบรรณารักษ์จะล้าสมัย และ ดุ แต่ปัจจุบัน เราพยายามบอกครูบรรณารักษ์จะต้องทำตัวนำสมัย  ไม่ใช่พอเด็กเข้าห้องสมุดมาก็คอยจ้อง หรือ ดุเด็ก ผมก็บอกว่า ให้เด็กอยากเข้า ให้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เหมือนกับการต้อนรับลูกค้า ให้เด็กรัก ซึ่งผมคิดว่า ปัจจุบันนี้ครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว

ปัจจุบันครูบรรณารักษ์ควรต้องพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมในการช่วยบริการเพื่อนๆในห้องสมุด เด็กวัยรุ่นอยากโชว์ อยากช่วย ครูบรรณารักษ์ต้องเอาเด็กมาช่วย ให้เป็นลูกมือ เมื่อมาช่วยแล้วก็ต้องให้เกียรติเขา โดยดูแลเค้า เด็กคนไหนที่ขยัน ยากจน เราก็ดูแลเรื่องอุปกรณ์การเรียน ซึ่งโรงเรียนมีทุนการศึกษาให้ หรือให้เกียรติบัตรนักเรียน จะได้มีกำลังใจ 

ที่สำคัญ ผมคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนควรลงมาช่วย ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมอย่างเต็มตัว และ ช่วยผลักดัน อนุมัติ หางบประมาณ และ ให้การสนันสนุนอย่างเต็มที่  ถ้าบางแห่งไม่มีงบประมาณก็อย่าท้อแท้ อย่าสิ้นหวัง ให้ตั้งใจทำเต็มตามศักยภาพ ต้องให้บริการเด็กเต็มที่ การจัดบรรยากาศก็ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมต่างๆให้ดึงดูดเด็ก
ถึงแม้เด็กจะไม่เข้ามา ก็ต้องออกไป จะต้องมีเรื่องของห้องสมุดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ของโรงเรียนให้ได้เกือบทุกวัน ที่โรงเรียนสารวิทยาของเรามีเรื่องของห้องสมุดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของโรงเรียนทุกวัน


อีกเรื่องที่สำคัญ ผมคิดว่าบรรณารักษ์ต้องเป็นผู้รอบรู้ทันเหตุการณ์ ในแต่ละเดือนมีเหตุการณ์อะไร ในโรงเรียน ในประเทศ ในโลก จะต้องเป็นแหล่งให้ความรู้ แล้วก็
จัดกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับความสำคัญนั้น ทั้ง 12 เดือน ต้องทำงานแบบเชิงรุก ไม่รอเด็กเข้ามาใช้เพียงอย่างเดียว ต้องคิดอยู่เสมอๆว่าทำอย่างไรจะให้เด็กเข้ามาใช้ห้องสมุดกันได้มากกว่านี้

สุดท้ายส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ถ้าเรามีห้องสมุดสวย ทุกอย่างก็ต้องสวยไปหมด ครูบรรณารักษ์จำเป็นมากที่ต้องเป็นมิตรกับเด็กนักเรียนให้ได้มากที่สุด  
  


 


 

 
© librarainmagazine.com. All Rights Reserved.